תקנון – תנאי שימוש – מדיניות הגנת הפרטיות

כללי

 1. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון תנאי שימוש זה (להלן “תנאי השימוש“; “התקנון“), ומהוה הסכמה מפורשת לתנאים אלו.
 2. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד. האמור בתנאי השימוש בלשון יחיד כולל אף לשון רבים, ולהיפך, ונכתב כך לשם הנוחות בלבד.
 3. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת רדי פתרונות מחשוב בע”מ (להלן: “החברה“) המפעילה את האתר, לבין כל אדם המשתמש באתר ו/או במידע שהשיג באמצעות האתר ו/או בכל צורה הקשורה לאתר (להלן: “המשתמש“).
 4. מטרת האתר הינה להוות אתר הבית של החברה וכן לאפשר סחר אלקטרוני בין החברה ללקוחותיה.
 5. כל משתמש אשר יעשה שימוש כלשהו באתר ייחשב כמצהיר כי קרא את תנאי השימוש באתר, הבין אותם, מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו רשאי לעשות שימוש באתר.
 6. משתמש שלא נתן הודעה מפורשת ובכתב על הסכמה לתנאי השימוש, אסור יהיה לו לעשות שימוש באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או כל מידע שהשיג באמצעות האתר.
 7. החברה רשאית לשנות תקנון זה, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור על כך הודעה מעבר לביצוע השינוי באתר והחובה על המשתמש באתר לבדוק טרם השימוש את תנאי השימוש. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי.
 8. תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.
 9. מובהר בזאת כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לשני המינים בהתאמה.
 10. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא הסמכות הבלעדית בכל שאלה הקשורה בפרשנותו, תחולתו, ואכיפתו של התקנון וכל סכסוך הקשור לאתר זה, והוא ידון בכך בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

זכויות החברה

 1. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. במקרה של הפסקת השירות, החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק כלשהו.
 2. החברה אוסרת על שימוש באתר לצורך פרסום מידע בניגוד להוראות כל דין. האחריות לפרסום מידע כאמור, תחול באופן בלעדי על מפרסם התכנים ולא על החברה.
 3. מבלי לגרוע מכל הסעדים המוקנים לחברה על פי דין, החברה זכאית למנוע ממשתמש לעשות שימוש חלקי ו/או שימוש מלא באתר ו/או לנקוט בצעדים אחרים ו/או נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמת המשתמש ו/או במתן הודעה מוקדמת למשתמש, בלא שתהיה למשתמש כל טענה בנדון כנגד החברה.
 4. הרשמה לאתר על ידי המשתמש תהווה אישור והסכמה להיכלל ברשימת לקוחות האתר והחברה ולקבל דיוור ישיר מאת החברה. המשתמש רשאי בכל עת לבקש להסיר את פרטיו מרשימת האתר והחברה ולבטל את הדיוור הישיר אליו והחברה תפעל להסרתו מרשימת הדיוור בתוך זמן סביר. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה תהא רשאית החברה למחוק את חשבון המשתמש.


ביצוע רכישות וביטולים

 1. ביצוע עיסקה בין החברה למשתמש תהיה אך ורק על ידי משתמש בגיר (שמלאו לו 18 שנים) וכשיר משפטית, בעל ת.ז. ישראלית או תאגיד רשום, בעל כתובת בישראל. ככל ועל אף האמור בוצעה עיסקה על ידי קטין, אך היא מהווה עיסקה שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל הסכמת אפוטרופסו לביצועה, תהיה רשאית החברה לקיים או לבטל את העיסקה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. עיסקה תתבצע אך ורק על ידי משתמש קמעונאי ולא על ידי משתמש סיטונאי, אשר יוכל לבצע רכישות אך ורק בכפוף לקבלת אישור החברה מראש.
 3. הרכישה תוכל להתבצע באמצעות כרטיס אשראי (ישירות באתר או באמצעות נציג טלפוני). אישור חברת האשראי לעיסקה הינו תנאי בלעדיו אין לביצוע העיסקה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה במקרה שלא התקבל אישור חברת האשראי לעיסקה מכל סיבה שהיא וכתוצאה מכך תבוטל העיסקה על ידי החברה.
 4. עלות העיסקה תהיה בהתאם למפורט באתר בנוגע לפריט או החבילה הספציפית. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים והשרותים טרם רכישתם הינה על המשתמש.
 5. כל המחירים באתר כוללים מע”מ כדין.
 6. המוצרים והשרותים המופיעים באתר הינם עד גמר המלאי בלבד ובכפוף למלאי הספקים ו/או צדדים שלישיים אחרים. ככל והסתבר לחברה לאחר ביצעו הרכישה כי המוצרים או השרותים אינם נמצאים במלאי שלה או של צד שלישי כלשהו, תהא רשאית החברה להודיע על כך למשתמש ולבטל את העיסקה תמורת השבת התמורה למשתמש או אי חיובו.
 7. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. חובה על המשתמש לעיין במפרט הרלוונטי והאמור בו הוא הקובע.
 8. במקרה של טעות במחיר הפריט או החבילה, בתמונה או במפרט שנתגלתה לחברה רק לאחר ביצוע רכישה על ידי המשתמש, תהיה רשאית החברה לידע את המשתמש אודות הטעות. במקרה של טעות כאמור, יהיה רשאי המשתמש לבטל את הזמנתו בלא כל עלות נוספת. למען הסר ספק, המשתמש נותן הסכמתו לכך שהגדרת טעות תעשה באופן בלעדי על ידי החברה ולא יהיו לו כל טענות בקשר לכך והוא מוותר על כל טענה ודרישה כלפי החברה במקרה של טעות, למעט בנוגע למתן אפשרות ביטול העיסקה בלא עלות.
 9. בכל מקרה בו מופיעות באתר התייחסויות לנפח זכרון במוצרי אלקטרוניקה הרי שמדובר בנפח עליו הכריז היצרן ו/או היבואן והוא הנפח לאחסון הכולל של המכשיר (ברוטו). נפח האחסון לשמוש יכול להיות נמוך יותר עקב התקנת מערכת הפעלה, צורת הפירמוט של החומרה, לרבות התקנת מחיצות, התקנת תוכנות ואפליקציות וכדו’. יובהר כי בדרך כלל נפח האחסון מוגדר על ידי היצרנים ו/או היבואנים בהתאם לשיטה העשרונית וייתכן כי הנפח שיוצג במערכות הפעלה שונות יראה נמוך יותר עקב שימוש בשיטה ההקסדצימלית המקובלת בחלק מהן. המשתמש מצהיר כי טרם ביצוע רכישה הוא היה רשאי לבדוק את נושא נפח הזכרון באופן ישיר למול היצרנים ו/או היבואנים ובכל מקרה לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בהקשר לנושא האמור.
 10. משתמש רשאי לבטל רכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות שהותקנו על פיו. להלן יובאו בתמצות ההוראות הרלוונטיות בראיית החברה הנוגעות לביטול רכישה באתר. ההוראות הקובעות לעניין זה הינן הוראות חוק הגנת הצרכן. יובהר כי אך ורק משתמש המוגדר כ”צרכן” בהתאם לחוק הגנת הצרכן זכאי לבטל את הרכישה בהתאם לחוק. משתמש שאיננו צרכן לא יוכל לבטל את הרכישה אלא בכפוף להגעה להסכמה מראש עם החברה.
 11. בעסקת מכר מרחוק רשאי המשתמש לבטל בכתב את העסקה ? בנכס ? מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הנדרשים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם; בשירות ? בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הנדרשים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת ? בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת ? בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 12. במקרה של צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (החברה רשאית, על פי החוק, לדרוש מהמשתמש תעודה המוכיחה על היותו אחד מהנ”ל) רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים הנדרשים בחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הצדדים, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 13. במקרה של ביטול רכישה עקב פגם או אי התאמה, תחזיר החברה למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל שולם, תבטל את החיוב, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו.
 14. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, תחזיר החברה למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ?, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק, לרבות במקרה של הוצאות שירות התקנה בסך של 100 ש”ח, עמלת סליקת אשראי וכדו’. על המשתמש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה על חשבונו. במקרה של עיסקה מתמשכת שהוחל במתן שירות על פיה, ישלם המשתמש את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו.
 15. זכות הביטול, בהתאם לחוק, איננה חלה על סוגים שונים של רכישות, כמפורט בחוק ובתקנות, לרבות: טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות; טובין שעל פי דין אין להחזירם; טובין פסידים; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995; טובין הניתנים להחלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
 16. זכות הביטול מוקנית בתנאים המפורטים בחוק ובתקנות לרבות כי הטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי המשתמש. בכל מקרה אין באמור בתנאי השימוש בכדי להוות ויתור של החברה על זכות העומדת לה כלפי המשתמש, לרבות בו השיב לחברה מוצר שמצבו הורע.
 17. למען הסר ספק מובהר כי ככל והרכישה הינה להתקשרות הכוללת התקנה של תוכנה ו/או חומרה הרי שהמשתמש מצהיר ומבין כי הוא נותן אישורו כחלק מהרכישה לפתיחת החומרה והתקנת התוכנה על ידי החברה, בהתאם לחבילה אותה רכש וממילא לא תעמוד לו זכות הביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

אספקת מוצרים

 1. המוצרים יסופקו למשתמש על ידי החברה ו/או בתאום עם צדדים שלישיים בכפוף לאמור בהוראות תקנון זה. עלויות המשלוחים יתווספו לעלויות הרכישה, בהתאם לסוג המשלוחים שיבחרו על ידי המשתמש. יובהר כי אספקה לאזורים מרוחקים עשויה לכלול תוספת תשלום, בהתאם לשיקוליה המסחריים הבלעדיים של החברה. מספר הימים לאספקת המוצר יספרו החל מיום עסקים אחד לאחר קבלת אישור הרכישה מחברת האשראי. ככל ובמסגרת הרכישה נרכשו גם שירותים או מוצרים בהם יש צורך ביצירת קשר עם המשתמש, לדוגמא על מנת לקבל ממנו הגדרות הנוגעות לשם משתמש לשירותים קבלת מידע הנדרש לצורך העברתו לחומרה החדשה וכדו’ או לצורך קבלת הבהרות כלשהן, מספר הימים לאספקת המוצר יספרו החל מיום עסקים אחד לאחר קבלת כל הפרטים הנדרשים מאת המשתמש.
 2. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במשתמש ובמקרה כזה לא יספרו הימים לאספקת המוצר.
 3. החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר בתוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר. ככל ולא ננקב מועד בדף המכירה הספציפי החברה תפעל כדי לספק את המוצר באמצעות שליח או נציג מטעמה (בהתאם לבחירת המשתמש במסגרת הרכישה הספציפית) בתוך 7 ימי עסקים מהמועד בו המוצר ו/או השירות יהיו מוכנים למסירה, בכפוף לקבלת המידע הנדרש מהמשתמש. במעמד אספקת המוצרים יש צורך להזדהות בהתאם לפרטים שנמסרו במועד הרכישה, לרבות באמצעות ת.ז. והצגת כרטיס האשראי בו בוצעה הרכישה.
 4. עקב מצב ביטחוני ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות שילוח להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים אחרים. במקרה כזה יובהר העניין למשתמש והחברה תהא רשאית לתאם עם המשתמש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר או לבטל את הרכישה בהתאם לשיקול דעתה, בכפוף להשבת מלוא התמורה למשתמש או ביטול העיסקה בכרטיס האשראי. המשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.
 5. כל המועדים הנקובים הינם בהתאם לימי עסקים.

שינויים באתר

 1. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את מבנה האתר ואת השירותים ו/או המוצרים הניתנים בו, ואף להפסיקם, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.
 2. למשתמש לא תהא שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה או דרישה ביחס לשינויים אלו, או ביחס לשיבושים ו/או קשיים ו/או תקלות שיתרחשו אגב ו/או עקב ביצועם.
 3. החברה אינה מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא תקלות, והיא לא תשא בכל אחריות ו/או חבות לליקויים ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקות, באתר ו/או ברשת האינטרנט מכל סיבה שהיא.
 4. החברה אינה מתחייבת לשמור גיבויים לאתר ו/או למידע המתפרסם במסגרתו, ככל ויהיה כזה והיא תהא רשאית למחוק מידע מן האתר, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.

אחריות

 1. השימוש באתר מוצע למשתמש כפי שהוא (“AS IS”). השימוש הינו לשימוש אישי של המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה אינה נושאת באחריות להתאמת האתר והמוצרים בו לצורכי המשתמש.
 2. החברה, וכן כל מי מטעמה ו/או עבורה, לרבות עובדיה, חבריה, מנהליה, נציגיה, שליחיה, בעליה, תאגידים הקשורים לה והחברות המסועפות אליה וספקיה, לא ישאו בכל אחריות בין במפורש ובין מכללא, ולא יהיו אחראים בשום מקרה ובכל דרך, לכל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בשל שימוש באתר בכלל ו/או בשל הסתמכות על מידע ו/או שירות מכל סוג שהוא, חומר, מוצר, תוכנה וכל פרסום אחר המופיעים בהם, בפרט.
 3. החברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או המודעות ו/או המידע המסחרי המתפרסמים באתר ו/או לטיבו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא והחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו.
 4. האחריות לטיב ואיכות המוצרים והשרותים המוצעים לרכישה באתר הינה של היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים, כפי שיובהרו במסגרת כתבי האחריות שיצורפו למוצרים והשרותים ו/או יופיעו באתריהם ברשת. הנתונים המופיעים באתר נסמכים על הגדרות היצרן ו/או היבואן ובאחריותם בלבד.
 5. למען הסר ספק יובהר כי האחריות לחומרה ו/או לתוכנה ו/או לכל רכיב אחר שהחברה איננה היצרנית או היבואנית שלו, אף אם הוזמנה במסגרת הרכישה מהחברה, תהיה על ידי היבואן ו/או היצרן בלבד ולחברה לא תהיה כל אחריות כלפי המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תלונה כלפי החברה בקשר לכך.
 6. הפעלת האחריות למול היבואן ו/או היצרן תהיה באחריות המשתמש בלבד בהתאם להסכמי האחריות של היבואן ו/או היצרן כפי שמופיעים באתר שלהם. לא יהיה בפעולה של החברה שנועדה לעזור למשתמש לממש את אחריותו למול היבואן ו/או היצרן בכדי להטיל עליה אחריות כלשהי בנוגע לשירות או למוצר. האחריות כפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן ו/או היצרן. למוצרים אשר להם מעל שנה אחריות, מעבר לשנת האחריות הראשונה, האחריות מוגבלת וכפופה לאמור בתעודת האחריות ולתנאי היבואן ו/או היצרן. תקופת האחריות של המוצר תהיה ממועד אספקתו לחברה ולא ממועד אספקתו למשתמש על ידי החברה.
 7. ייתכן כי כחלק מהרכישה יקבל המשתמש זכות קבלת שירות תמיכה על ידי החברה. אין ולא יהיה בשירות התמיכה בכדי לחייב את החברה באחריות כלשהי הנוגעת לחומרה ו/או התוכנה שנרכשה. התמיכה תינתן אך ורק לתקלות שניתן לפתור באמצעות “גישה מרחוק” למחשב המשתמש ואך ורק לחומרה ו/או תוכנה שנרכשה והותקנה על ידי החברה. במידה והמשתמש יבצע שינוי קונפיגורציה כלשהו לחומרה ו/או לתוכנה לא ינתן שירות התמיכה. שירות התמיכה לא יחול על מערכת ההפעלה. יובהר כי שירות התמיכה איננו חלק מהרכישות המוצעות באתר והוא ניתן כהטבה בלבד. החברה תהיה רשאית לסיים את שירות התמיכה בכל עת, בלא הודעה מוקדמת ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה או דרישה כלפי החברה בגין כך, בלא קשר לרכישה שנעשתה.
 8. במקרה של שירות הכולל בתוכו העברת מידע בין רכיבי חומרה או תוכנה שונים, החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש בגין איבוד המידע או תקלות שונות בהעברתו. על המשתמש לדאוג לגבות את המידע בטרם העברתו לידי החברה וכן לוודא כי המידע הועבר בשלמותו לשביעות רצונו לחומרה ו/או לתוכנה החדשה.
 9. החברה לא תהיה אחראית לאיחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהמשתמש נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת מוצר או שירות. היה ומשתמש לא יעדכן את החברה בדבר עיכוב כאמור בתוך פרק זמן סביר, ייחשב המשתמש כמי שקיבל את המוצר או השירות. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
 10. החברה אינה מתחיבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשבי החברה. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ו/או וירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות למיניהן, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.
 11. החברה אינה אחראית ולא תשא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והחברה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע”י צד שלישי כלשהו.
 12. האתר מכיל בתוכו קישורים אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים. הקישורים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי החברה. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך, לרבות אם הקישורים מובילים לאתרים בלתי חוקיים ו/או בלתי מוסריים ו/או פוגעניים וכדו’.
 13. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, לרבות הוספת או הורדת מודעות מסוימות, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה משום כך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
 14. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, אשר ייגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת תנאי השימוש או כל דין. המתשמש ישפה את החברה לפי דרישה ראשונה בגין כל טענה או דרישה כנגדה כאמור, לרבות בכל הנוגע להוצאות משפטיות.

הגנת הפרטיות

 1. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע באתר. למשתמש עומדת הזכות לבקש מהחברה שלא תעשה שימוש במידע הקשור אליו וזאת באמצעות פנייה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת החברה. במקרה של פניה כאמור, תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתמש שלא לעשות שימוש באתר אלא בכפוף להסכמתו למדיניות החברה לרבות בכל הנוגע לנושא הפרטיות. שימוש של המשתמש באתר, גם לאחר פנייתו, מהווה הסכמה להוראות תנאי השימוש, לרבות בנושא הפרטיות. המשתמש אף רשאי לפנות למידע בכל הנוגע לעיון ותיקון במידע אודותיו המצוי בידי החברה. פניה כאמור תעשה באמצעות פנייה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת החברה.
 2. בנוסף, החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש לאתר לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישים, לרבות מפרסמים, מבלי לזהות את המשתמש באופן אישי. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת ולעשות שימוש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו וכן לצורך פניה שיווקית ו/או אחרת למשתמש, התאמת האתר למשתמש עצמו ו/או לכלל המשתמשים.
 3. החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי ההתקשרות שמסר, לרבות כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו, SMS וכדו’.
 4. החברה תעשה שימוש בפרטי המשתמש בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. המשתמש רשאי פנות לחברה בכל הנוגע למידע הנוגע אליו בהתאם להוראות החוק.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש, לרבות חשיפתם, על פי דין, ולרבות במקרים הבאים:

  • אם נעשה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו שימוש בלתי חוקי באתר ו/או הנוגע לאתר.
  • במסגרת הליכים משפטיים ו/או על פי דרישת כל רשות מוסמכת.
  • לצורך אכיפת תנאי השימוש.
  • לצורך הגנת אינטרסים של החברה ו/או מי מטעמה.
 6. במסגרת האתר יעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies) השומרות מידע הנוגע למשתמש על גבי מחשבו של המשתמש. המשתמש יכול למנוע באמצעות הדפדפן בו הוא עושה שימוש את השימוש בעוגיות, אך מובהר לו כי הדבר עלול לגרום לפגיעה בחוויית המשתמש שלו באתר.
 7. החברה תהא רשאית לשמור את כל סוגי המידע הנוגעים לשימוש באתר על ידי המשתמש, מכל סוג שהוא, לרבות הפרטים שמסר המשתמש במסגרת רישומו לאתר ו/או במסגרת ביצוע רכישה ו/או רישומי “לוג” הנוגעים לנתוני המשתמש (כדוגמת כתובת IP, זמן שהייה באתר, דפים בהם התעניין וכדו’) ולעשות בהם שימוש כמפורט לעיל. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים לצורך ניתוח המידע והמשתמש נותן הסכמתו המפורשת לכך.
 8. ככל ובמסגרת האתר יובאו פרסומות כלשהן שלא מטעם החברה ישירות, מובהר כי הפרסומות הינן באחריות צדדים שלישיים, אשר לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע אליהן, לרבות בכל הנוגע לאיסוף המידע על ידי המפרסמים האמורים ויוחלו על המשתמש הוראות תנאי השימוש של המפרסמים, לרבות בכל הנוגע למידע הנאסף ולהוראות הגנת הפרטיות והמשתמש יוכל לפעול למול הצדדים השלישיים ככל וימצא לנכון והוא מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר לצדדים שלישיים אלו כנגד החברה.

שמירה על סודיות מידע

 1. פרטי המשתמש, ככל שנמסרים לחברה על ידי המשתמש, וככל ויש צורך בכך, יועברו לחברת כרטיסי האשראי באופן מוצפן.
 2. מסירת פרטי כרטיס האשראי לחברה מהווה אישור והסכמה להעברת המידע לכל אדם וגוף הקשורים לביצוע העיסקה. החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י צדדים שלישיים במידע שיועבר על ידי החברה.
 3. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי של המשתמש לצורך עריכת בדיקות אבטחה ו/או כדי למנוע שימוש לרעה ו/או כאשר נדרש הדבר על פי דין.
 4. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע הנמסר לה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או שימוש אסור של צדדים שלישיים בפרטים הנמצאים באתר ו/או במאגרי המידע של האתר.
 5. לפיכך מובהר כי במידה ולמרות אמצעי האבטחה, ייחשפו פרטי המשתמש, עקב חדירות בלתי מורשות, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה מגילוי ו/או שימוש במידע הנמסר ע”י המשתמש.

שימוש בלתי חוקי ואסור

 1. המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות:

  • לא לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהי ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גם ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
  • לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר בעת ביקור באתר.
  • לא להכניס מידע לאתר העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר.
  • לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין.
  • לא לפרסם מידע פרסומות או מידע מסחרי בכל דרך שהיא.
  • לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש.
  • לא לפגוע בזכויות היוצרים של החברה בכל הנוגע לאתר ולתוכנו, לרבות שכפול, העתקה, הפצה, שידור וכדו’ באופן מלא או חלקי.
  • לא להיכנס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאינם מיועדים למשתמש ו/או שלמשתמש אין אישור להיכנס אליהם ולא לנסות להשיג תכנים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו לרשות המשתמש.
  • לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר או באתר אחר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.
  • לא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל דרך שהיא.
  • לא לאסוף, להוריד או להעתיק רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר.
 3. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או נציגיה ו/או שליחיה ו/או תאגידים הקשורים לה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב פעילות המשתמש באתר ו/או הקשורה לאתר ו/או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו.
 4. למען הסר ספק, אחריות המשתמש כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים.
 5. השימוש באתר הינו אישי ופרטי ועל המשתמש חלה החובה לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא האישיים. העברת שם המשתמש והסיסמא לאדם אחר, אף אם לא שימשה לצרכים מסחריים, אסורה בהחלט ועלולה לגרום לנקיטת סנקציות והליכים כלפי המשתמשים.
 6. על המשתמש חלה החובה ליידע את החברה על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישיים שלו, מיד עם היוודע לו דבר השימוש.

קנין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בשם ובסימן המסחרי של החברה ו/או האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת המידע המופיע בו, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייכות באופן בלעדי לחברה. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר.
 2. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ”ל, בכל האמור לעיל, בכל אופן הנוגד את הדין, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעילה כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודה, או בשמה של המפעילה כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.
 3. מסירת מידע לפרסום באתר, באמצעות האתר ו/או בכל דרך אחרת הקשורה לאתר, על ידי המשתמש, מהווה הצהרה ואישור של המשתמש כי הוא בעל כל הזכויות הקנייניות הדרושות לשם פרסום המידע, וכי אין כל הגבלה חוקית ו/או אחרת לפרסומו ו/או למתן רשות שימוש בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או צד שלישי.